วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

สร้างสรรค์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แก่โลกด้วยนวัตกรรมอันชาญฉลาด เพื่อเชื่อมโลกเข้าด้วยกันอย่างปลอดภัย

พันธกิจ

ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทจะออกแบบและส่งมอบผลิตภัณฑ์วงจรรวม รวมไปถึงการให้บริการอื่นๆ ด้วยความโดดเด่น และมีเอกลักษณ์
ด้านลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจที่เน้นการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในระดับโลก
ด้านพนักงาน
บริษัทจะเป็นองค์กรที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุข มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญต่อความท้าทาย มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง