ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้จากการขายและให้บริการ

ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

ล้านบาท

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
ไตรมาส 2/2563
31/03/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 271.81 269.78 257.51 302.85
หนี้สินรวม 46.00 40.55 55.46 94.73
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 225.81 229.23 257.51 208.12
รายได้จากการขายและให้บริการ 310.71 377.04 308.80 74.96
กำไรสุทธิ 38.66 51.68 24.46 10.75