ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
302.85
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
94.73
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
208.12
ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์