Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
รวมสินทรัพย์
488.7
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
114.0
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
374.7
ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

Interview of Dr.Bodin
On Semiconductor Review

Please click here Link to the page where the profile is
featured
and more about Dr.Bodin interview

Read More

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

มี.ค. 08 2565

วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4/2564

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

ดาวน์โหลด

รายงาน 56-1 One Report 2563

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564

ดาวน์โหลด

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564