Stock
MAI: SICT
4.28 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.14(-3.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,488,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
49,765,784
ปรับปรุงเมื่อ :
รวมสินทรัพย์
302.85
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
207.77
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
287.58
ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

ดาวน์โหลด

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563