Stock
MAI: SICT
5.55 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.25(-4.31%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,616,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
59,575,270
ปรับปรุงเมื่อ :
รวมสินทรัพย์
418.59
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
69.60
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
349.00
ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

ดาวน์โหลด

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564

ดาวน์โหลด

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2564