ราคาหลักทรัพย์
mai: SICT
4.24 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.26(-5.78%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12,889,000
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.90 - 4.58
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
302.06
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
83.99
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
218.06
ล้านบาท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์