ห้องข่าว

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :
แจ้งโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program - EJIP) กลุ่ม 3
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท