ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Stock
MAI: SICT
5.55 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.25(-4.31%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,616,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
59,575,270
ปรับปรุงเมื่อ :

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี