ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี