ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี