ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

Stock
SET: SICT
4.56 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.08(1.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,585,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,145,978
ปรับปรุงเมื่อ :

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

ดร.บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการบริหาร

นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

กรรมการบริหาร

นายศรัณย์ พลชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายซัพพลายเชน

นางสาวอุษณีษ์ สันติกูล

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

นายกานต์ โอภาสจำรัสกิจ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกวางแผนกลยุทธการเงินและเลขานุการบริษัท