ข้อมูลบริษัท

คณะผู้บริหาร

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

นายทวีศักดิ์ ธารทิพย์วรรณ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี

นายศรัณย์ พลชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวอุษณีษ์ สันติกูล

ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชีและการเงิน

นายกานต์ โอภาสจำรัสกิจ

ผู้จัดการอาวุโสแผนกกลยุทธ์องค์กร