Stock
MAI: SICT
6.20 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-(-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,668,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
16,753,015
ปรับปรุงเมื่อ :
รวมสินทรัพย์
528.6
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
100.8
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
427.8
ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

Interview of Dr.Bodin
On Semiconductor Review

Please click here Link to the page where the profile is
featured
and more about Dr.Bodin interview

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

พ.ค. 26 2565

วันพบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 1/2565

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

ดาวน์โหลด

รายงาน 56-1 One Report 2564

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2564