Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :
รวมสินทรัพย์
563.9
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
120.9
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
443.0
ล้านบาท

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

Interview of Dr.Bodin
On Semiconductor Review

Please click here Link to the page where the profile is
featured
and more about Dr.Bodin interview

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

พ.ย. 17 2565

Digital Roadshow

เวลา : 15:15 - 16:00 น.

ดาวน์โหลด

รายงาน 56-1 One Report 2564

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ดาวน์โหลด

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565

ดาวน์โหลด

พบปะนักลงทุน ประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2565