ราคาหลักทรัพย์
mai: SICT
4.14 THB
เปลี่ยนแปลง (%)
-0.02(-0.48%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,149,800
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.14 - 4.18
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รวมสินทรัพย์
302.85
ล้านบาท
รวมหนี้สิน
94.73
ล้านบาท
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
208.12
ล้านบาท
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
  • กำไรสุทธิ
  • อัตรากำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

งบการเงินประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2563

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์