คณะกรรมการบริษัท

นายอภิเนตร อูนากูล

กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริษัท

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวุฒิพงศ์ สุพนธนา

กรรมการ/กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายสาโรจน์ พรประภา

กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและพัฒนาธุรกิจ

นายนัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นายอภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการ

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน