ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นายอภิเนตร อูนากูล

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการอิสระ

ดร. วุฒิพงศ์ สุพนธนา

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการอิสระ

ดร. สาโรจน์ พรประภา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ

ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร