ข้อมูลบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

Stock
MAI: SICT
5.55 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.25(-4.31%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
10,616,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
59,575,270
ปรับปรุงเมื่อ :

นายอภิเนตร อูนากูล

ประธานกรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. วุฒิพงศ์ สุพนธนา

กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ

ดร. สาโรจน์ พรประภา

กรรมการ / ประธานคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการตรวจสอบ

นายมานพ ธรรมสิริอนันต์

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ดร. นัยวุฒิ วงษ์โคเมท

กรรมการ / กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ศ.ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์

กรรมการ / กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

นางสาวอรุณี พูนทวี

กรรมการ / กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ดร. บดินทร์ เกษมเศรษฐ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม