การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทยึดถือและปฏิบัติเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ