นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นหลักให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานบริษัทยึดถือและปฏิบัติเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน และส่งเสริมการเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อมั่นให้แก้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว สามารถประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการประกอบธุรกิจอย่างเป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ