ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น