ข้อมูลผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงินประจำปี 2564
ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
รายชื่อและข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
รายชื่อและข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / แบบ ข/ แบบ ค
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การยืนยันตัวตนและวิธีเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมออนไลน์ (Streaming)-SICT
แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานทางการเงิน 2564 แบบรูปเล่ม
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอคำถาม วาระการประชุม และชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
การเสนอคำถาม การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น