ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

รายได้จากการขายและให้บริการ

( ล้านบาท )

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

( ล้านบาท )

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
ไตรมาสที่ 3/64
30/09/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 269.78 257.51 418.59 488.7
หนี้สินรวม 40.55 55.46 69.60 114.0
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 229.23 202.05 349.00  374.7
รายได้จากการขายและการให้บริการ 377.04 308.80 337.88 110.5
กำไรสุทธิ 51.68 24.46 34.39 12.8