ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Stock
MAI: SICT
4.72 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.02(0.43%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
4,453,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
20,993,562
ปรับปรุงเมื่อ :

รายได้จากการขายและให้บริการ

( ล้านบาท )

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

( ล้านบาท )

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 271.81 269.78 257.51 418.59
หนี้สินรวม 46.00 40.55 55.46 69.60
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 255.81 229.23 202.05 349.00 
รายได้จากการขายและให้บริการ 310.71 977.04 308.80 337.90
กำไรสุทธิ 38.66 51.68 24.46 34.40