ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Stock
MAI: SICT
4.28 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.14(-3.17%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11,488,900
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
49,765,784
ปรับปรุงเมื่อ :

รายได้จากการขายและให้บริการ

( ล้านบาท )

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

( ล้านบาท )

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2560
31/12/2560
งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
ไตรมาส 3/2563
30/09/2563
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 271.81 269.78 257.51 425.81
หนี้สินรวม 46.00 40.55 55.46 82.52
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 255.81 229.23 202.05 343.28
รายได้จากการขายและให้บริการ 310.71 977.04 308.80 246.88
กำไรสุทธิ 38.66 51.68 24.46 28.68