ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

รายได้จากการขายและให้บริการ

( ล้านบาท )

กำไรสุทธิ / อัตรากำไรสุทธิ

(ล้านบาท / ร้อยละ)

( ล้านบาท )

งวดงบการเงิน ณ วันที่ งบปี 2561
31/12/2561
งบปี 2562
31/12/2562
งบปี 2563
31/12/2563
งบปี 2564
31/12/2564
ไตรมาส 2/2565
30/06/2565
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 269.78 257.51 418.59 484.8 563.9
หนี้สินรวม 40.55 55.46 69.60 90.2 120.9
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 229.23 202.05 349.00 394.6 443.0
รายได้จากการขายและการให้บริการ 377.04 308.80 337.88 421.7 150.3
กำไรสุทธิ 51.68 24.46 34.39 64.0 33.7