ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท: บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: 0107562000114
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2589 9991
โทรสาร : 0 2589 8881
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือ
ไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
“SIC” ของบริษัท ซึ่งสินค้าของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ไมโครชิพสำหรับ
ระบบกุญแจสำรองอิเล็กทรอนิกส์ของยานยนต์ (Immobilizer) 2) ไมโครชิพสำหรับระบบ
ลงทะเบียนสัตว์ (Animal Tag) และ 3) ไมโครชิพสำหรับระบบเข้า-ออกสถานที่ (Access Control)
และระบบการอ่านข้อมูล (Interrogator)
เว็บไซต์บริษัท: www.sic.co.th
ทุนจดทะเบียน: 200 ล้านบาท / 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 200 ล้านบาท / 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท