ข้อมูลบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

Stock
MAI: SICT
7.15 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.05(0.70%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,929,460
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
13,648,505
ปรับปรุงเมื่อ :
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัท: บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท: 0107562000114
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 40 ถนนเทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 0 2589 9991
โทรสาร: 0 2589 8881
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: วิจัยและพัฒนาเพื่อออกแบบและส่งมอบวงจรรวม (Integrated Circuit Design: IC) หรือไมโครชิพ (microchip) โดยการว่าจ้างผลิตเพื่อจำหน่ายให้แก่ลูกค้าภายใต้ เครื่องหมายการค้า “SIC”
เว็บไซต์บริษัท: www.sic.co.th
ทุนจดทะเบียน: 200 ล้านบาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว: 200 ล้านบาท
ประเภทและจำนวนหุ้น: หุ้นสามัญ 400.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาคารบี เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0 2009 9000
โทรสาร: 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่: 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0 2259 5300
โทรสาร: 0 2260 1553