การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด

Stock
MAI: SICT
6.65 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-5.00%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,552,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
17,168,350
ปรับปรุงเมื่อ :

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

จริยธรรมทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการ


กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

เอกสารบริษัท


หนังสือรับรองบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด