การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด

Stock
MAI: SICT
7.60 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
-0.35(-4.40%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
13,499,961
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
108,388,930
ปรับปรุงเมื่อ :

นโยบายกำกับดูแลป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท

ดาวน์โหลด

นโยบายการทำรายการระหว่างกัน

ดาวน์โหลด

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ดาวน์โหลด

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

ดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

จริยธรรมทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการ


กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการบริหาร

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และการกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

เอกสารบริษัท


หนังสือรับรองบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด