การกำกับดูแลกิจการ

รายงานการกำกับดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด

Stock
SET: SICT
4.56 THB
เปลี่ยนแปลง(%)
+0.08(1.79%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,585,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
7,145,978
ปรับปรุงเมื่อ :

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

จริยธรรมทางธุรกิจ

ดาวน์โหลด

กฏบัตรคณะกรรมการ


กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดาวน์โหลด

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

ดาวน์โหลด

เอกสารบริษัท


หนังสือรับรองบริษัท

ดาวน์โหลด

หนังสือบริคณห์สนธิ

ดาวน์โหลด

ข้อบังคับบริษัท

ดาวน์โหลด